Roman to Arabic Number Converter

ranc

Program za konvertovanje arapskih u rimske brojeve i obrnuto

Download

ranc.zip (Updated: 28/02/2011 | Size: 0 bytes)
ranc_src.zip (Updated: 28/02/2011 | Size: 0 bytes)

 

Ideja za program

Na internetu sam pronašao algoritam otvorenog koda od Valery Ochkov-a, i kreirao sam ovaj mali program. Stavio sam ovde source code i algoritam programa, za slučaj da nekome zatreba. Program je kreiran u Turbo Delphi-ju.

rancatrc

konverzija arapskih cifara u rimske

rancrtac

konverzija rimskih cifara u arapske

O rimskim brojevima

Standardni brojni sistem i metode aritmetike bili su zasnovani na rimskim brojevima u Antičkom Rimu i Evropi sve do 900. godine nove ere, kada je arapski brojni sistem donesen u Evropu od strane Hindusa. Koncept Nule nije postojao u Evropi sve do posle prvog milenijuma nove ere, takođe nije ni postojala reprezentacija nule, tj. simbol, u  rimskom brojnom sistemu. I korišteno je samo 7 numeričkih-karaktera.

Ovo su osnove korišćenja rimskog brojnog sistema:

I Uspravna crta I znači 1, dve crte II znače 2, III znače 3. Međutim, sa četiri crte se čini da ih je već previše….
V V je simbol za 5. Kada se I stavi ispred V znači oduzimanje 1 od 5, a kada se stavi iza tada znači sabiranje 1 na 5. Tako da IV znači 4. Posle V dolazi serija sabiranja – VI znači 6, VII predstavlja 7, a VIII je 8.
X X je 10. Ali šta je sa 9? Ista stvar kao i sa 4. IX označava da je I oduzet od X, tako da nam onda ostaje 9. Brojevi desetice, dvadesetice i tridesetice slede pravilo prve dekade, s tom razlikom da broj X-eva označava broj desetica. Dakle XXXI je 31, a XXIV je 24.
L L označava 50. Na osnovu onoga što smo dosad naučili, mođete predpostaviti kako se piše 40. Ako ste pretpostavili XL, bili ste u pravu = 10 oduzeto od 50. A 60, 70, i 80 su LX, LXX i LXXX.
C C je oznaka za centum, to je latinska reč za 100. Centurion je vodio 100 ljudi u rimskoj vojsci. Danas se još uvek koristi ova reč  za označavanje nekih pojmova: “century” engleski naziv za vek; “cent” perdstavlja stoti deo nečega (centimetar)… Pravilo oduzimanja nas dovodi do toga da se 90 piše kao XC. Kao i X-evi i L,  C se stavlja na početak ukoliko predstavlja najveći broj, da nam predstavi koliko stotina ima u datom broju: CCCLXIX je 369.
D D je oznaka za 500. CD je naravno 400. A CDXLVIII je 448. (Jel nazirete sad zašto smo promenili sistem?)
M M predstavlja 1,000. Možete videti puno M-ova zato što su rimski brojevi korišteni za označavanje datuma. Na primer ova stranica je kreirana u godini 2007. CE (Common Era – Nove Ere; Hrišćani koriste oznaku AD za Anno Domini, “godine Gospodnje”). Ta godina se  piše kao MMVII.

Za velike brojeve oni su koristili iste numerle s tim da su stavljali horizontalnu liniju preko njih. Ta linija je označavala da taj broj predstavlja vrednost pomnoženu sa 1.000. Horizontalna linija ispod broa označavala je broj pomnožen sa 1.000.000.

Današnji rimski brojevi se koriste da bi se označavao redosled vladara ili brodova koji dele isto ime (npr. Kraljica Elizabeth II) i za datume. Tako da brojevi koji su veći od 3999 se ne predstavljaju u rimskim ciframa i nema potrebe za njima.